Офіційний сайт Городенківської районної ради

Про районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки.

Проект


УКРАЇНА
Івано-Франківська область
ГОРОДЕНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 Сьоме демократичне скликання
(двадцять третя  сесія)


від ______________2019 року №
м. Городенка 

Про районну програму
поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища
на 2019-2023 роки

     Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 14.10.1992 року № 2694- XII “Про охорону праці” та з метою комплексного розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу, враховуючи клопотання управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації від 27.05.2019р. №2430 та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, районна рада

вирішила:

     1. Затвердити районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки.
     2. Начальнику фінансового управління (О. Личук) при уточненні бюджету передбачити кошти на фінансування даної програми.
     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань (Г.Зварич).

 


Голова районної ради                                                                 Іван Мандич

 

ПАСПОРТ
районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища на 2019-2023 роки

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
2. Розробник Програми – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

3. Термін реалізації Програми: 2019-2023 роки.
4. Етапи фінансування Програми: 2019-2023 роки.
5. Обсяги фінансування


Роки

Орієнтований обсяг фінансування, тис.грн

Всього

в т.ч. джерела фінансування

районні та міські бюджети

інші джерела

2019-     2023рр.

130

130

-

2019

-

30

-

2020

-

30

-

2021

-

20

-

2022

-

20

-

2023

-

30

-

 

6. Очікувані результати виконання Програми:
- формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища;
- мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві;
- збереження здоров’я та життя працівників;
- забезпечення скорочення соціальних і економічних втрат від негативних наслідків на виробництві.
Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає районній раді:
- звіт про хід виконання Програми за підсумками року - до 10 лютого наступного за звітним року;
інформацію про хід виконання Програми - щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.


Обгрунтування доцільності розроблення районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
на 2019-2023 роки

1. Загальна частина
Районну  програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки (далі – Програма) розроблено управлінням праці соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з підприємствами, установами та організаціямирайону.
Розроблення Програми зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері охорони праці та координації дій місцевих органів виконавчої влади.
Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України від 14.10.1992 року № 2694-ХІІ “Про охорону праці”.
Реалізацію заходів Програми буде спрямовано на поліпшення економічного стану в районі, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. І в кінцевому результаті - спрямовано на збереження та оздоровлення трудового потенціалу, збереження й підвищення працездатності та функціональних можливостей працівників.
Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами та організаціями району.
2. Обґрунтування доцільності розроблення Програми
Програма підготовлена на основі аналізу стану охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях району, його впливу на економічний розвиток і трудовий потенціал та визначає заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки.
- відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах в районі;
- зношеність основних засобів виробництва;
- незадовільні умови праці;
- недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
- недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці;
- низький рівень контролю, в тому числі громадського за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях.
З цією метою розроблено відповідні заходи для забезпечення реалізації завдань державної політики в галузі охорони праці, особливо на виробничому та регіональному рівнях.
3. Мета Програми
Основною метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу.
4. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно- правових актів з питань охорони праці;
- налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;
- забезпечення функціонування системи управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;
- приведення до нормативних рівнів (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;
- зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;
- удосконалення системи навчання з охорони праці, в тому числі запровадження дистанційного навчання, з використанням комп’ютерних банків даних та нових інформаційних технологій.
Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить 130,0 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету.


6. Очікувана ефективність виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері охорони праці, зокрема дозволить скоротити соціальні та економічні втрати від негативних наслідків виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності на виробництві і сприятиме сталому зростанню економіки району.
Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток  трудового потенціалу району.
 

 

Додаток 1

до районної програми поліпшення стану

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Завдання та заходи

щодо реалізації Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

на 2019-2023 роки


з/п

Найменування завдань та заходів

Виконавці

Термін виконання

Завдання: Забезпечення проведення щорічного конкурсу «Краще підприємство для працевлаштування»

1. Заходи щодо забезпечення гарантій прав громадян на охорону праці

1.1

Сприяти виконанню положень, колективних договорів та угод, насамперед в частині заходів з охорони праці та здоров’я працюючих

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

1.2

Сприяти розвитку соціального діалогу на місцевому рівні та рівні підприємств щодо удосконалення змісту колективних договорів, надання сторонам переговорного процесу організаційно-методичної допомоги

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

1.3

Забезпечити додержання власниками вимог законодавства про обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій (відповідно до вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону праці», а також наказу Міністерства охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Городенківське управління держпродспоживслужби в районі

2019-2023 роки

2. Організаційні заходи:

2.1

Надавати організаційно-методичне забезпечення за розробкою та впровадженням систем управління охороною праці на підприємствах, установах та організаціях району

Управління праці та соціального захисту населення,  Снятинське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України  в Івано-Франківській області

2019-2023 роки

2.2

Забезпечити створення та функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, установах та організаціях району

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

2.3

Забезпечити при повідомній реєстрації моніторинг за наявністю в колективних договорах підприємств відображення небезпечних умов праці, стану засобів колективного та індивідуального захисту працівників, санітарно-побутових умов, а також пільг і компенсацій за шкідливі умови праці

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

2.4

Проводити аналіз стану охорони праці на підприємствах, установах, організаціях району

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

2.5

Аналізувати стан виконання законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання, де допущено зростання рівня виробничого травматизму та  професійної захворюваності

 

Снятинське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України  в Івано-Франківській області

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

2.6

Забезпечити контроль за додержанням власниками вимог законодавства з охорони праці жінок,  неповнолітніх та інвалідів

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

2.7

Сприяти розробленню підприємствами всіх форм власності заходів, що пов’язані з виведенням з експлуатації та ремонтом виробничих будівель і споруд, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, інших засобів виробництва, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

2.8

Організувати роботу зі створення (відновлення) куточків (кабінетів) з охорони праці та укомплектування їх необхідною нормативноправовою документацією з питань щхорони праці, відповідними технічними засобами на підприємствах, установах та організаціях району

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

2.9

Впровадити нові науково-обгрунтовані лікувально-діагностичні методики щодо раннього виявлення профпаталогій

Центральна района лікарня

2019-2023 роки

2.10

Продовжити формування електронної бази даних хворих із профпаталогією та інвалідів, які потребують проведення реабілітаційних заходів

Центральна района лікарня

2019-2023 роки

2.11

Проводити заходи до Всесвітнього дня охорони праці              (28 квітня)

Управління праці та соціального захисту населення

Снятинське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області

Щороку

2.12

Проводити щорічний конкурс « Краще підприємство для працевлаштування» з висвітлюванням питань охорони праці та культури виробництва серед підприємств, організацій, установ району

Управління праці та соціального захисту населення

Щороку

2.13

Організувати проведення:

·          Засідань райдержадміністрації з питань безпечної життєдіяльності населення, де розглядати стан роботи з попередження травматизму, пов’язаного з використанням газу в побуті;

·          Бесід, лекцій в навчальних закладах, гуртожитках, організаціях, промислових підприємствах на тему безпечного та заощадливого споживання газу.

Управління праці та соціального захисту населення

Постійно

3. Інформаційне забезпечення:

3.1

Організувати проведення тематичних заходів для учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів др Дня охорони праці із залученням представників Городенківського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Івано-Франківській області

Управління праці та соціального захисту населення

2019-2023 роки

3.2

Розповсюджувати довідково-інформаційні матеріали з охорони праці

Снятинське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області

2019-2023 роки

3.3

Організувати через місцеві засоби масової інформації інформування населення щодо безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві, причин та наслідків аварій, пожеж, нещасних випадків на виробництві, отруєнь та професійних захворювань

Управління праці та соціального захисту населення

Центральна района лікарня, Снятинське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області

2019-2023 роки


Начальник управління                                                                Я. Кравчук

 

Додаток 2

до районної програми поліпшення стану

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища


 

Обсяги фінансування завдань та заходів щодо реалізації Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки

Найменування

завдання

Найменування

заходів

Виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Загальний

обсяг

За роками виконання

Затверджено

Очікувані результати

2019

2020

2021

2022

2023

Заходи, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету

Забезпечення проведення щорічного конкурсу «Краще підприємство для працевлаштування»

проведення щорічного конкурсу «Краще підприємство для працевлаштування» з висвітлюванням питань охорони праці та культури виробництва середпідприємств, організацій, установ міста

управління праці та соціального захисту населення виконкому

2019-2023

130

30

30

20

20

30

 

проведення 28 квітня Дня охорони праці та заохочення трудових колективів і окремих осіб за плідну роботу щодо вирішення проблем з охорони праці

управління праці та соціального захисту населення виконкому

2019-2023

-

-

-

 

-

-

 

Усього

 

 

-

-

-

 

-

-


 Начальник управління                                                                Я. Кравчук

 

Додаток 3

до районної програми поліпшення стану

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

 

Обсяги фінансування завдань та заходів та очікувані результати Програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища у 2019 році

 


з/п

Найменування завдань

Найменування заходів

Відповідальні

виконавці

Сума фінансування тис.грн.

Очікувані результати

Прогноз

Затверджено

Показник

Кількість

(одиниць)

1

Забезпечення проведення щорічного конкурсу «Краще підприємство для працевлаштування»

проведення щорічного конкурсу «Краще підприємство для працевлаштування» з висвітлюванням питань охорони праці та культури виробництва серед підприємств, організацій, установ міста

управління праці та соціального захисту населення

20

-

Нагороджені

підприємства

-

2

 

проведення 28 квітня Дня охорони праці та заохочення трудових колективів і окремих осіб за плідну роботу щодо вирішення проблем з охорони праці

управління праці та соціального захисту населення

10

0,00

Нагороджені

особи

-

Всього

30

0,00

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


Начальник управління праці та соціального захисту населення                                               Я. Кравчук


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Дизайн: Роман Туз