Офіційний сайт Городенківської районної ради

Регламент районної ради

Про Регламент Городенківської

районної ради

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 та частини 14 статті 46 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада 
      
вирішила:

1. Затвердити Регламент Городенківської районної ради (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 25.11.2010 р. №7-1/2010 «Про Регламент районної ради».
3. Контроль за дотриманням Регламенту покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської етики, законності і правопорядку (Є.Ротерман).

 

 Голова районної ради                                                              Іван Мандич
 
 

 
 
Додаток
до рішення районної ради від
   від 22.12.2015 № 15-1/2015
 
РЕГЛАМЕНТ 
Городенківської районної ради

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Городенківська районна рада є органом місцевого самоврядування, що вiдповiдно до Конституції України, представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст і, вiдповiдно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно.
1.2. У своїй діяльності районна рада, її органи та посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституцією і законами України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” іншими законами, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.
1.3. Кількісний склад депутатів районної ради визначається радою відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» і становить 34 повноважних і рівноправних депутатів.
1.4. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин (23) депутатів від загального складу ради.
1.5. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законодавством, обов’язкові до виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами.
1.6. Регламент Городенківської районної ради визначає діяльність районної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради, засідань постійних та інших комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів районної ради та її посадових осіб,  відповідно до законодавства.
1.7. Регламент районної ради затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні районної ради.
1.8. У цьому Регламенті вживаються такі терміни:
– рада – Городенківська районна рада;
– сесія – сесія  Городенківської районної ради;
– депутат – депутат Городенківської районної ради;
– голова – голова Городенківської районної ради;
– заступник голови –  заступник голови Городенків¬ської районної ради;
– президія – президія Городенківської районної ради;
– комісії – постійні і тимчасові контрольні комісії Городенків¬ської районної ради;
– виконавчий апарат ради – виконавчий апарат  Городенків¬ської районної ради;
– редактор – особа, яка вичитує і виправляє тексти;
– законодавство – чинні закони України;
фракція – формується на постійній основі депутатами районної ради;
 – опозиція – добровільне депутатське об’єднання депутатських фракцій, які заявили про свою опозиційність.
Розділ 2.
Сесії Городенків¬ської районної ради 
2.1. Загальні положення
2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради.
2.1.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини (18) депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.
2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання її порядку денного. Вони проводяться, як правило в районному Палаці культури, а за рекомендацією президії - у сесійній залі ради за адресою: вул. Богуна, 11, м. Городенка. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менш як третини (12) депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.
2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.
2.1.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.
2.1.6. На засідання ради запрошуються народні депутати України, голова районної державної адміністрації, депутати обласної ради, міський, селищний, сільські голови та  депутати інших рад.  При необхідності запрошуються представники державних органів, політичних партій, об'єднань громадян, засобів масової інформації та помічники-консультанти депутатів районної ради. Пропозиції щодо запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій виконавчим апаратом районної ради формується список запрошених.
2.1.7. Головуючий на засіданні інформує депутатів про участь осіб, запрошених на сесію.  Народні депутати України та депутати обласної ради можуть бути запрошені головуючим у президію сесії.
2.1.8. Присутні особи не повинні втручатися у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в будь-який інший спосіб, висловлювати зауваження депутатам, зобов'язані дотримуватися порядку і виконувати законні вимоги головуючого. У випадку порушення такого порядку присутні особи, за рішенням сесії, можуть бути видалені із зали.
2.1.9. Порядок розміщення депутатських фракцій, запрошених та присутніх у залі засідань осіб визначається радою.
2.1.10. Головуючий на засіданні ради може надати право виступу депутатам інших рад, міському, селищному, сільським головам до 5 хвилин. 
2.2. Порядок проведення першої сесії  новообраної ради
2.2.1. Першу сесію новообраної ради скликає районна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше як дві третини депутатів від загального складу ради.
2.2.2.  Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.
2.2.3.  Якщо на сесії зареєструвалася більшість від загального складу ради, головуючий оголошує сесію правомочною та відкриває пленарне засідання.
2.2.4.  З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову  президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. 

2.3.  Чергові та позачергові сесії районної ради
2.3.1. Сесії скликаються головою ради при необхідності, але не менше одного разу на квартал.
2.3.2. Сесія повинна бути також скликана за пропозицією постійної комісії або не менше як однієї третини (12) депутатів від загального складу ради, а також голови районної державної адмі¬ністрації. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді на ім’я голови. При цьому слід зазначити перелік питань, які пропонується внести на розгляд сесії. Рішення про дату проведення позачергової сесії приймається головою не пізніше, як через три робочих дні після подання звернення. 
2.3.4. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається заступником голови:
1) за дорученням голови;
2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 2.2.2. цього Регламенту;
3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені п. 2.2.1. цього Регламенту.
2.3.5. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини (12) складу ради, президією або постійною комісією у разі, якщо у двотижневий термін голова або заступник голови не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 2.2.2.
2.3.6. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
2.4. Підготовка проектів рішень ради
2.4.1. Суб’єктами подання проектів рішень на розгляд ради виступають голова ради, голова районної державної адміністрації, постійні або тимчасові комісії, президія ради, депутати та депутатські фракції.
2.4.2. Усі проекти рішень подаються до відділу організаційної роботи виконавчого апарату районної ради у двох екземплярах у паперовому та в електронному вигляді.
2.4.3. Проект рішення повинен містити:
– назву документа;
– преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням статей, частин, пунктів та підпунктів;
– додатки (якщо вони є);
– пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;
– службову адресу та контактні телефони розробників проекту рішення та осіб, відповідальних за його супроводження.
2.4.4. Всі матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані голові ради не пізніше як за 20 днів до початку роботи сесії, за потребою визначається інший термін, і, як правило, не пізніше як за три дні до початку роботи сесії подаються депутатам для вивчення і підготовки до обговорення.
Проект рішення, підготовлений районною державною адміністрацією, повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який готував проект рішення, начальником профільного управління або його заступником, заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
Проекти рішень, ініційовані головою ради, президією, постійними або тимчасовими комісіями, депутатами, депутатськими фракціями, повинні бути завізовані виконавцями, які готували проект рішення.
2.4.5. У разі відповідності проекту рішення вимогам, встановленим у пункті 2.4.4. Регламенту, він подається на реєстрацію до відділу документального забезпечення та контролю виконавчого апарату районної ради.
За відсутності зазначеної в пункті 2.4.4. інформації працівник відділу організаційної роботи та інформаційного забезпечення виконавчого апарату районної ради пояснює суб'єкту подання зауваження до проекту рішення та повертає проект рішення суб'єкту подання на доопрацювання.
Відділ правового та кадрового забезпечення, проводячи експертизу проектів рішень, має право пропонувати до них зміни та доповнення щодо їх правової обґрунтованості.
Погодження проектів оформляють візами, що складаються з ініціалів та прізвища, особистого підпису особи, яка візує документ.
Додатки до проектів рішень підписують начальники управлінь райдержадміністрації, керівники установ і організацій, що подали відповідні питання на розгляд районної ради.
2.4.6. Після реєстрації проекту рішення відділ документального забезпечення та контролю  виконавчого апарату районної ради передає його голові районної ради. Голова направляє проект заступнику голови, який забезпечує його розгляд у виконавчому апараті районної ради.
2.4.7. У виконавчому апараті районної ради проект рішення повинен бути завізований редактором, начальником відділу правового та кадрового забезпечення , заступником керівника виконавчого апарату (керуючим справами) районної ради, заступником голови районної ради. 
2.4.8. Розглянуті  заступником голови районної ради проекти рішень у відповідності до вимог Регламенту подаються голові районної ради для направлення їх у відповідні профільні постійні комісії.
2.4.9. Постійні комісії районної ради в двотижневий  термін розглядають проект рішення. Постійна комісія може:
– підтримати проект рішення районної ради;
– відхилити проект рішення;
– дати доручення суб'єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;
– внести зміни до проекту рішення районної ради;
– відкласти розгляд питання для додаткового вивчення з виїздом на місце, запрошенням на засідання комісії суб'єктів подання, витребуванням додаткових матеріалів.
2.4.10. За результатами розгляду проекту рішення профільна постійна комісія районної ради, у разі його підтримання, направляє завізований головою постійної комісії проект рішення до відділу організаційної роботи та інформаційного забезпечення виконавчого апарату районної ради для його внесення в порядок денний сесії районної ради, а у разі відхилення – повертає його через відділ документального забезпечення та контролю виконавчого апарату районної ради суб’єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним висновком. 
 2.4.11. У випадках, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного редагування, або при виникненні інших обставин, через які матеріали не можуть бути подані депутатам за три дні до початку роботи сесії, вони, за погодженням з головою ради, як виняток, подаються депутатам у день проведення сесії.
2.4.12.  День депутата проводиться перед сесією районної ради, в залі засідань районної ради.
2.4.13. Планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів, підготовка аналізу регуляторного впливу або експертного висновку, підготовка проектів рішень ради, що є регуляторними актами, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". При цьому, плани роботи та проекти регуляторних актів оприлюднюються їх опублікуванням в засобах масової інформації та розміщенням на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет.
Термін підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів не повинен перевищувати 10 днів.
 2.5. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії
2.5.1. Поіменна реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, а також після обідньої перерви.
        2.5.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це голову ради чи  постійну комісію з питань депутатської , етики, законності і правопорядку.
2.5.3. Сесію відкриває і веде голова ради або  його заступник, згідно із розподілом обов’язків. Після відкриття сесії виконується Державний Гімн України, відводиться час для молитви. У виняткових випадках, передбачених п. 2.2.5. цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи із 12 депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.
2.6. Затвердження порядку денного сесії
2.6.1. Після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного відводиться до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів уповноважених представників депутатських фракцій з внесенням пропозицій, повідомлень без прийняття рішень по них. За наполяганням фракцій оголошені ними заяви вносяться на обговорення в порядок денний відповідно до підпункту 2.5.3. пункту 2.5. розділу 2 Регламенту.
2.6.2. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного подає на пленарному засіданні голова ради або особа, що головує на сесії, керівники або уповноважені особи фракцій.
2.6.3. Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало більше однієї третини (12) депутатів, присутніх на засіданні.
2.6.4. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю (18) голосів від загального складу ради.
2.7. Ведення пленарних засідань
2.7.1. Порядок роботи сесії визначається безпосередньо на пленарному засіданні. Після кожних 2 годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.  
2.7.2. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.
Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.
Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові – подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.
2.7.3. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.
2.7.4. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.
2.7.5. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.
Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.
2.7.6. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:
1) доповідь – до 20 хвилин;
2) співдоповідь – до 10 хвилин;
3) запитання та відповіді з доповіді та співдоповіді – до 20 хвилин;
4) обговорення доповіді – до 1 години;
5) виступи в обговоренні – до 5 хвилин;
6) повторні виступи – до 3 хвилини;
7) запитання – до 1 хвилини;
8) відповіді на запитання – до 1 хвилини;
9) довідка – до 2 хвилин;
10) репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.
Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.
2.7.7. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу не менш як 12 депутатів. Депутатська фракція чи група має право ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад i консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.
Вимога про оголошення перерви на вимогу не менш як 12 депутатів є обов’язковою підставою для її задоволення.
2.7.8. Якщо після припинення обговорення на виступі наполягає один з депутатів або голова постійної депутатської комісії, чи голова фракції, їм надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше одного від кожної фракції.
2.7.9. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів, присутніх на засіданні, на термін не більше 15 хвилин.
2.7.10. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 та до 3 хвилин відповідно.
2.7.11. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповіді i виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.
2.7.13. Після виступів уповноважених представників депутатських фракцій, перед розглядом питань порядку денного чергової сесії районної ради відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів.
2.7.14. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. 


2.8.  Депутатський запит
2.8.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного засідання ради.
2.8.2. Депутатський запит обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні ради.
2.8.3. Орган або посадова особа, яким скеровано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.
2.8.4. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, яким скеровано запит, своєчасно інформують про дату і час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. 
2.8.5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

2.9. Розгляд в першому і другому читанні
2.9.1. Розгляд проекту рішень в першому читанні відбувається згідно з порядком, викладеним вище. При цьому доповідач і співдоповідач визначаються головою ради, президією, постійною комісією, фракцією та головою районної державної адміністрації.
2.9.2. Результатом прийняття рішення ради у першому читанні може бути відхилення проекту, прийняття його за основу або прийняття в цілому. В разі відхилення проекту, він передається на доопрацювання в постійні комісії чи до районної державної адміністрації.
2.9.3. У випадку прийняття проекту за основу, зауваження і доповнення, що надійшли під час обговорення, а також подані у письмовій формі після обговорення, розглядаються й узагальнюються в постійних комісіях (комісії) та в районній державній адміністрації і з відповідними висновками вносяться на розгляд у другому читанні.
2.9.4. Під час розгляду у другому читанні доповідач інформує про всі зауваження та доповнення як враховані, так і відхилені під час попереднього розгляду, і висловлює відповідну мотивацію. Кожна з поправок на вимогу депутатів ставиться на голосування сесії. У випадку, якщо проект складається з окремих частин (статей) і до однієї з них під час другого читання затверджується поправка, ця частина (стаття) ставиться на голосування сесії в її остаточному варіанті. Після голосування за поправки проект ставиться на голосування в цілому. В разі його відхилення, він може бути повернений на нове доопрацювання або знятий з розгляду.
2.9.5. Поправка, що надійшла після розгляду проекту у відповідній комісії чи в районній державній адміністрації, може бути поставлена на голосування під час другого читання, якщо її підтримало не менше однієї третини (12) депутатів, або одна із фракцій.
2.9.6. Пропозиції ставляться на голосування, якщо їхні автори наполягають на цьому, і коли такі пропозиції відповідають чинному законодавству.

2.10. Порядок голосування
2.10.1. На сесії з усіх питань проводиться відкрите особисте голосування, якщо перед голосуванням депутатами не визначено іншої процедури голосування. Голосування може бути простим, рейтинговим, поіменним, таємним.
2.10.2. Для здійснення голосування (відкритого, рейтингового, таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.
2.10.3. На вимогу не менше однієї третини (12) депутатів ради проводиться поіменне голосування.
Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При проведенні поіменного голосування, після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим робиться відповідна позначка в списку поіменного голосування.
Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися в засобах масової інформації.
2.10.4. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.
Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийнятність для розгляду. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менш однієї третини (12) депутатів, присутніх у залі засідань.
2.10.5. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначається лічильною комісією і оголошується на сесії. Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.
Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.
Відмова від підписання протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошення результатів голосування нечинними, якщо є понад половини підписів членів лічильної комісії.

2.11. Прийняття рішень
2.11.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
2.11.2. Рішення з процедурних питань приймається не менш як однією третиною (12) депутатів від загального складу ради.
2.11.3. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (18) депутатів від загального складу ради.
2.11.4. Рішення ради можуть прийматися відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.
Таємне голосування проводиться:
1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини першої статті 43, статтями 55, 56 та частиною другою статті 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
2) на вимогу не менше однієї третини (12) депутатів;
3) в інших випадках, передбачених законодавством.
Порядок голосування встановлюється сесією.
2.11.5. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються або повертаються на доопрацювання розробникам або в постійні комісії.
2.11.6. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності –  заступником голови ради згідно із розподілом обов’язків, або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до пункту 2.4.3. цього Регламенту.
2.11.7. Депутат голосує особисто за результатами розгляду питання на пленарному засіданні.
2.11.8. Прийняті радою регуляторні акти та інші нормативно-правові рішення офіційно оприлюднюються в засобах масової інформації не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання і набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено більш пізнього строку введення їх у дію.

Розділ 3. Посадові особи районної ради 
3.1. Голова ради
3.1.1. Голова ради обирається з числа депутатів ради в межах строку повноважень ради і виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання та працює у раді на постійній основі. 
3.1.2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше двох третин (23) депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
3.1.3. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше однієї третини (12) депутатів від загального складу ради.
3.1.4. Голова ради:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;
3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду  заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
8) організовує роботу президії ради;
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради, її виконавчого апарату та за рішенням сесії інших коштів;
12) підписує рішення ради, протоколи та стенограми сесій ради;
13) видає розпорядження в межах своєї компетенції;
14) забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
15) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
16) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, політичними партіями, об’єднаннями громадян,  адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
17) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше однієї третини (23) депутатів – у визначений радою термін;
19) вирішує інші питання, доручені йому радою.
3.2. Заступник голови ради
3.2.1. Заступник голови ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання  заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.
3.2.2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш, як третини (12) депутатів від загального складу ради або голови ради.
3.2.3. Заступник голови ради працює на постійній основі. При відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин повноваження голови ради здійснює його  заступник згідно з розподілом обов’язків.

Розділ 4. Органи ради
4.1. Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених на неї функцій районна рада створює свої органи.
4.2. Органами районної ради є:
1) президія районної ради;
2) постійні комісії районної ради;
3) тимчасові контрольні комісії районної ради;
4) комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих;
4.3. Положення про органи ради, структура і чисельність та витрати на їх утримання затверджуються рішеннями ради.

Розділ 5. Президія ради
5.1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо розглядає і погоджує пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.
5.2. До складу президії ради входять голова ради,  заступник голови ради, голови постійних комісій ради, голови або уповноважені представники депутатських фракцій. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

Розділ 6. Виконавчий апарат ради
6.1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.
6.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
6.3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
6.4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Розділ 7. Постійні комісії ради
7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
7.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії  вирішуються відповідною комісією.
7.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради,  заступник голови ради.
7.4. Склад постійних комісій формується із представників депутатських фракцій за пропорційним принципом.
Фракція кількість депутатів якої є меншою від кількості постійних комісій зобов’язана надати по одному депутату до кожної постійної комісії від наявних депутатів на свій розгляд.
7.5. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-еконо¬мічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань. Їх голови виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
7.6. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
7.7. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
7.8. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи.
7.9. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. При відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
7.10. Засідання постійної комісії скликається при необхідності, але не менше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.
7.11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
7.12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений термін згідно із законодавством.
7.13. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови,  заступника голови ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
7.14. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.  
7.15. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
7.16. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положеннями про постійні комісії, що затверджуються радою не пізніше як на другій сесії.
7.17. Радою утворені такі постійні комісії з рекомендованим кількісним складом за пропорційним принципом:
1) з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку та інвестицій;
2) з питань управління майном,  комунальною власністю, агропромислового комплексу та земельних відносин;
3) з питань депутатської етики, законності і  правопорядку;
4) з гуманітарних питань. 
7.18. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу. 

Розділ 8. Тимчасові контрольні комісії ради
8.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
8.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини (12) депутатів від загального складу ради.
8.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
8.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ 9. Питання дисципліни та етики
9.1. Дисципліна та етика на сесіях районної ради
9.1.1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні ради.
9.1.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.
9.1.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
9.1.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий  попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.
9.1.5.  Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

Розділ 10. Депутат ради
10.1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.
10.2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови,  заступника голови ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
10.3. На час сесій, засідань президії та постійних і тимчасових комісій ради депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат (проїзд та добові) за рахунок районного бюджету.
10.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій та президії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
10.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, районна рада може розпочати процедуру відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
10.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
10.7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників рад та їх органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.
10.8. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, які встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
10.9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради і передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
10.10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів, окрім тих, що становлять державну таємницю. 
10.11. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами.

Розділ 11. Депутатські фракції
1.  Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами місцевих рад . 
2. Депутат  ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні відповідної місцевої ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
3.  Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються  регламентом місцевої ради. 

11.1. Права депутатських груп, фракцій
Депутатські групи, фракції мають право:
а) На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
б) попередньо обговорювати кандидатури осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада; 
в) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з питань порядку денного сесії ради;
г) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
д) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ 12.  Депутатські групи

а) Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватись в депутатські групи; 
б) Депутати місцевої ради об’єднуються в депутатські групи за єдність території їх виробничих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками в Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення свої депутатських повноважень у виборчому окрузі.
 
12.1. Порядок утворення депутатських груп.
1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’ятьох депутатів районної ради.
2. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
3. Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.
5. Діяльність депутатської групи припиняється:
а) у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність  стає меншою, ніж встановлено частиною першою цього розділу;
б) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
в) після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради;
г) рада сприяє діяльності зареєстрованих депутатських груп, координує їх роботу і  може заслуховувати повідомлення про їх діяльність. 

13. Опозиційна діяльність депутатських фракцій (груп) та депутатів , які заявили про свою опозиційність.

13.1. Опозиційна діяльність в районній раді – цілеспрямована поведінка депутатів в межах своїх повноважень, що передбачає здійснення контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, створення альтернативних програм розвитку району, відстоювання інтересів громадян району, аналізу використання коштів місцевого бюджету.
13.2. Опозиційна депутатська фракція (група) – депутатська фракція (група), яка на підставі рішення більшості депутатів, які входять до її складу, на засіданні сесії оголосила заяву про опозиційну діяльність.
13.3. Депутати, які не ввійшли до жодної з депутатських фракцій (груп), також можуть заявити про свою опозиційність.
13.4. Депутати ,які входять до опозиційних депутатських фракцій (груп), та окремі депутати, які заявили про свою опозиційність, мають рівні права з депутатами, які входять до інших депутатських фракцій (груп).
13.5. Формування персонального та кількісного складу постійних та тимчасових контрольних комісій відбувається за участю опозиційних депутатських фракцій, інших депутатських фракцій (груп) та  окремих депутатів, в тому числі депутатів, які заявили про свою опозиційність. Голова районної ради                                                                 Іван Мандич
 


 

 

 
Дизайн: Роман Туз