Офіційний сайт Городенківської районної ради

Функціональні повноваження керівництва районної ради
Голова районної ради

1. Скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії районної ради, питання які передбачається внести на розгляд районної ради, веде засідання районної ради.
2. Забезпечує підготовку сесій районної ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень районної ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.
3. Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структурних органів районної ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.
4. Вносить районній раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради.
5. Координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
6. Організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.
7. Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
8. Організовує роботу президії районної ради, веде її засідання.
9. Підписує рішення, протоколи сесій та президій районної ради.
10. Призначає і звільняє керівників та інших працівників виконавчого апарату районної ради. Вирішує питання підбору і розстановки кадрів виконавчого апарату, його резерву, підвищення кваліфікації працівників, затверджує штатний розпис виконавчого апарату районної ради і кошторис витрат на його утримання (у межах чисельності і витрат, затверджених районною радою) положення про виконавчий апарат та інші структурні підрозділи районної ради. Визначає права, обов’язки працівників виконавчого апарату районної ради та затверджує посадові інструкції.
11. Здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради.
12. Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
13. Забезпечує гласність у роботі районної ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень районної ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення районної ради.
14. Координує діяльність районної газети і районного радіомовлення. Забезпечує висвітлення діяльності районної ради у засобах місцевої інформації.
15. Представляє районну раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами,  вирішує основні питання взаємодії з місцевими радами, районною державної адміністрацією. Забезпечує взаємодію з прокуратурою району, районним судом, СБУ в районі, районним відділом УМВС України, добровільними формуваннями з охорони громадського порядку.
16. За рішенням районної ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері спільних інтересів, а також повноваження міської, селищної, сільських рад та їх органів.
17. Звітує перед районною радою про свою діяльність не менше 1 разу в рік.
18. Є розпорядником коштів, передбачених на утримання районної ради та виконавчого апарату. Веде питання  в галузі фінансів, кадрової роботи у сфері забезпечення законності прав і свобод громадян.
19. Вирішує інші питання, доручені йому районною радою. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування.
20. В межах своїх повноважень видає розпорядження.

 


                             Заступник голови районної ради

1. У разі відсутності голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради.
2. Веде питання контролю, перевірки і організації виконання розпоряджень голови районної ради, рішень районної ради, розгляд звернень та прийому громадян.
3. Веде питання соціально-економічного розвитку району.
4. Координує діяльність депутатів районної ради, постійних та тимчасових комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
5. Організовує надання депутатам районної ради допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.
6. Забезпечує підготовку сесій районної ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень районної ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.
7. Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
8. Очолює комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих.
9. Відповідає за збереження печатки районної ради.
10. Узгоджує та візує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови ради та інших документів.
11. Забезпечує організацію роботи президії районної ради
12. Вирішує питання обладнання і  роботи кімнати депутата районної ради та придбання відповідної методичної літератури для  депутатів.
13. Налагоджує дієві зв’язки з районними радами області, вивчення і впровадження досвіду органів місцевого самоврядування нашої держави.
14. Координує роботу фонду комунального майна.
15. Веде питання матеріально-технічного забезпечення районної ради.

                  


                      Заступник керівника виконавчого апарату
                           районної ради (керуючий справами)

1. Веде питання організаційної, інформаційно-аналітичної та кадрової роботи, кадрового резерву, розгляду звернень та прийому громадян, взаємодії з органами місцевого самоврядування.
2. Відповідає за стан та якість діловодства, облік і звітність у виконавчому апараті районної ради, своєчасне доведення до виконавців документів, організовує контроль через працівників апарату за реалізацією документів, систематичний аналіз і перевірки цієї роботи.
3. Відповідає за формування резерву кадрів. Вносить пропозиції голові районної ради щодо змін кадрів.  
4. Забезпечує організацію роботи виконавчого апарату районної ради, координацію діяльності його відділів щодо здійснення організаційного, інформаційного, аналітичного та правового забезпечення районної ради, постійних комісій і депутатів.
5. Забезпечує розробку положень про виконавчий апарат та відділи районної ради, посадових інструкцій працівників, організовує виконання ними своїх обов'язків і повноважень.
6. Організовує роботу щодо підготовки проведення сесій районної ради, засідань її президії, постійних комісій, консультативно-дорадчої ради з питань законодавчого забезпечення місцевого самоврядування та регіонального розвитку, семінарів, нарад, навчання депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування.
7. Контролює своєчасність  виконання та реалізацію рішень районної ради, розпоряджень голови, доручень керівництва районної ради, виконання зауважень і пропозицій, висловлених депутатами на сесіях районної ради, інших заходах.
8. Здійснює:
- підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву районної ради, вивчення і впровадження кращого досвіду, випуск довідкових матеріалів;
- розробку планів роботи виконавчого апарату районної ради;
- навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату з питань реалізації їх повноважень.
9. Надає організаційно-методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань організації виборчих процесів та проведення референдумів, а також з питань адміністративно-територіального устрою району.
10. Готує  за погодженням із заступником голови районної ради пропозиції щодо структури та чисельності виконавчого апарату, фінансування  та забезпечення його діяльності.
11. Вирішує за дорученням голови районної ради питання матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого апарату. Забезпечує господарську діяльність, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт і збереження приміщень, транспорту, комп’ютерної  та іншої оргтехніки.
12. Здійснює контроль за виконавською дисципліною і трудовою діяльністю працівників виконавчого апарату районної ради.
13. Забезпечує правопорядок та охорону приміщень районної ради.
14. Узгоджує та візує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови ради та інших документів, забезпечує їх якісну підготовку і розгляд, розробляє проекти нормативно-правових актів районної ради, проводить їх правову експертизу.
15. Відає питаннями взаємодії виконавчого апарату районної ради з апаратом районної державної адміністрації. 
             

                                                     

 
Дизайн: Роман Туз